پیام به مردم

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل على سیدنا محمدا الوصف والوحی والرساله والحکمه وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما
نداء إلى الناس جمیعا

بندگسیختگی ورها شدن انسان ازتمامی “قیدها”و “ضوابط ” اجتماعی وحرکت سرگردان وحیرت زده اش ، بدون هیچگونه مسئولیت ،نظام ویاهدفی، دربیابان این زندگی تیره وتارنمی تواند موجب دسترسی اش به حقیقتی گرددکه اوخواهان آن است .

این وضعیت موجب می شود که هرروز درشادی های دروغین ولذت های زودگذرفرو برود، بدون آن که حد و مرز یا عاملی موجب جلوگیری ازخواهش های نفس اش شود.

انسان به این طریق به امیال وغریزه های خود تاحد سیرشدن کامل پاسخ می گوید وآنگاه دیگرچیزی برای بهره مندی ولذت بردن درپیش روی او باقی نمی ماند ودرآنجا است که آنچه که نباید اتفاق بیفتد روی می دهد . یعنی رسیدن به آن پوچی روحی که نتیجه ء نبودن حقیقت (ویا راه رسیدن به سعادته ابدی ) است ، همان حقیقتی که هرانسانی به اندازهء اطلاعش ازجلال حق به دنبال آن است ،هنگامی که انسان این حقیقت راازدست می دهد دراصل “جوهرزندگی” راازکف داده است .

پس ازآن است که دست به خودکشی زده وتلاش می کند تاخود رانابود کند وازچنگال این زندگی خلاصی بخشد ،اونمی داند که جاودانه است وخداهم اوراتنها برای زندگی ومرگ خلقش نکرده است .خلق الموت والحیاه لیبلوکم ایکم أحسن عملا (۱) یعنی مرگ وزندگی راخلق کرده است تا امتحان کند که کدامتان بهتر عمل می کنید.

خداوند انسان راخلق کرده است تاعظمت اورادراین نظام نوآفرینی جهان ازمیان آیات بزرکش دریابد. تمام کتاب های پیامبران وصحیفه ها و احکام آنان نیزبرای این معنی روحی تاکید می کنند که “سعادت انسان دردنیا وآخرت ازطریق کوشش پی گیربر مسیرروشن قرآن واین شریعت های آسمانی به دست می آید” وهمینطوربراین حقیقت اصرار دارند که: “انسان باید با دوچشم خویش حقیقت مخفی درسرذات خداوند وسرراه مستقیمش راببیند” وان لیس للإنسان الا ما سعى . وان سعیه سوف یرى(۲) یعنی همانا برای انسان نیست مگرحاصل تلاش او ونتیجه سعی اش به زودی دیده می شود.

پس برانسان واجب است که درطول زندگی خویش درراه عمل صالح واستقامت برطریقت بکوشدإن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التی کنتم توعدون (۳)

به عبارت دیگر آدمیان با روح خویش آیه های بزرگ خداوند را ببینند تا دل هایشان اطمینان یابد وروحشان هنگامی که به حقیقت می رسند آرام بگیرد وآن احساس پوچی هم بادیدن “دلیل روشن “برای درستی حرکتشان به سوی خداوند تعالی ازمیان برود.

این حقیقتی است که لبخند صالحان هنگام انتقامشان به عالم بالا ازآن پرده برمی دارد زیراآنها مقامات ودرجات خود رادرعالم جاودانگی می بینند.

همانطورکه آقای ماحضرت ابراهیم (ع) حقیقت “رابعد ازنظرکردن به افق های آسمان دریافت وپس ازآن عنایت الهی شامل اوشده وازخدا خواست تا بارسیدن به حقیقت اطمینان یابد وتقاضا کرد که چگونگی زنده شدن موجودات رابه او نشان دهد: قال إبراهیم ربِ ارنی کیف تحی الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی(۴)

یعنی ابراهیم گفت : خدایا به من نشان بده که چگونه مرده را زنده می کنی ، خداوند فرمود آیاایمان نیاوردی ابراهیم گفت آری ایمان آوردم ولی می خواهم قلبم اطمینان پیدا کند. پس ای حیرت زدگان دربیابانهای بی نام ونشان وعرصه های مجهول وبی تفکرواندیشه زندگی ، ای فرزندان بشر، به راه پیشوایان جاودانگی بیایید، به راه پیران طریقتی بیایید که شما راازراه دگرگونی تدریجی به حقیقت ابدی (جاودانگی) می رسانند.

همان حقیقتی که عقل فیلسوفان ومتفکران دربحث ازآن حیران است ، بیندیشید وازطریقت ” عمل صالح ،جهاد وتقوی” پیروی کنید، زیرا شما بعد ازاین به آرزوی خود خواهید رسید یعنی بقایی که دیگردرآن فنایی نیست ومرگی پس ازآن – نخواهد بود، آنگاه شما درحالت جاودانگی دائم ونعمتی پایدارنزد خالق خود مقیم خواهید بود.

خالقی که انسان راعبث وبیهوده خلق نکرده است بلکه او راآفریده است تا راز و کنه این وجود رادریابد ودرمرتبه ء خالدین قرارگیرد. واین امرتحقق پیدا نمی کند مگربه وسیله ء آنچه که خداوند تعالی درکتاب محکم خویش بیان داشته است .

والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا(۵)

سرپرست هرخانواده ای اولین مسئول جهت دادن عقیده ء افراد خانوادهء خویش به سوی راه پیامبر(ص) ، کاشتن نهال مبادی اسلامی درآن و راهبردنشان به سوی حقیقت است .

پیامبر(ص ) می فرماید(همهء شما درحکم سرپرست هستید وهمهء شما درمورد افراد تحت سرپرستی خود مسئولید) وتبلیغ پیامبر(ص) نیزامری است خدایی زیرا وما ینطق عن الهوى. ان هو الا وحی یوحى (۶) یعنی او براساس هوای نفس سخن نمی گوید، سخن اوبراساس وحی ای است که به او شده است .

ازآنجا که طریقت امتداد راه پیامبر(ص) و پیران طریقت وارث جایگاه محمدی وپیشروان وصول به حقیقت اند، پس حتما” باید ازآن ها پیروی کرده وبرراهشان سیر نمود. ” تمام شد.”

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً