طریقت-کسنزانی-پیر طریقت-

ذکر

  شیخ عبد القادر گیلانی (قدس الله سره ) درباره ذکر می فرماید: ای کسیکه به غنا و صفای خود فریفته ای، بزودی صفای تو مکدر می شود، غنایت به فقر و فراخیت به تنگی مبدل خواهد شد. پس نباید به آنچه که در آنی، فریفته شوی. پس ترا باید به مواظبت به حلقات ذکر و حسن ظن به شیوخ(

بیشتر