امور فقهی طریقت کسنزانی

مسائل مربوط به نماینده‌ی تام شیخ طریقت کسنزانی

مسئله۱: القاب و درجات صوفی جایز است تمامی القاب و درجات صوفی که شیخ طریقت را با آنها مورد خطاب قرار می‌دهند چون؛ حضرت شیخ، استاد طریقت، قدس الله سره العزیر یا القاب دیگری که میان مریدان مشهور است، بر نماینده تام ایشان حضرت شیخ نهرو محمد کسنزان حسینی اطلاق گردد اما اطلاق این القاب، غیر از این دو شخصیت،

بیشتر

مسئله‌ی بیعت و اعطای پیمان طریقت کسنزانی

مسئله۱: آیا اعطای بیعت از طریق وسایل جدید ارتباطی امکان پذیر است؟ حضرت شیخ محمد المحمد الکسنزان (قدس الله سره) اجازه فرمودند که اعطاء بیعت از طریق وسایل جدید ارتباطی تازمانی که شیوه دست به دست به هر علتی ممکن نباشد، مجاز باشد بیعت می‌تواند از طریق تلفن یا اینترنت (مسنجر) یا هر وسیله ارتباطی جدید موجود یا وسایلی که

بیشتر

مسائل ذکرها و وردها و دعاها در طریقت کسنزانی

مسئله‌ی ۱: دعای مرید برای شیخ طریقت: جایز است که مرید به هر روشی در چارچوب شرع و طریقت برای شیخ خود دعا کند به شرط اینکه آن دعا جزء وردهای طریقت نباشد. و جایز نیست که خلیفه روش خود را در دعا، بر مریدان تحمیل کند مگر اینکه فرمان شیخ طریقت،عمومیت بخشی دعا بین همه ی مریدان جهان باشد.

بیشتر