فرق میان خلیفه و مرید

در طریقت کسنزانی ما از نظر تصوف ( یعنی موقعیت و مقام در سیر و سلوک) هیچ فرقی میان خلیفه و مرید وجود ندارد آنها هر دو سالک طریقت و جویای رضایت خداوند تعالی و محبت رسول او و مشایخ گرامی (ق ) هستند. تفاوت میان آنها، تنها از نظر فنی و اداری است. خلیفه دراموری مثل رساندن اوامر و رهنمودهای شیخ به مریدان، نایب شیخ است. به کارهای مریدان نظم می بخشد، به آنان خدمت می کند و سرپرستی آنان را جهت اجرای احکام شریعت و طریقت برعهده دارد. منازل و مراتب روحی افراد را در طریقت کسنزانی، بعد از پیامبر خدا( ص ) هیچکس به جز شیخ طریقت نمی داند. پس بین خلیفه و مرید فرقی نیست مگر به واسطه تقوا یعنی هر کس تقوای بیشتری دارد مقام بالاتری نیز دارد .

آخرین مطالب

تلگرام
WhatsApp
چاپ

الَّلهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ٱلوَصــفِ وَٱلوَحْيِ وَٱلرِّسَالَةِ وَٱلحِكْمَةِ وَعَلى آلِهِ وَصَحـبِهِ وَسَلِّمْ تَسليماً